ПОЯСНЕННЯ до Української класифікації товарів ЗЕД

ПОЯСНЕННЯ

до
Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності

(Пояснення до УКТЗЕД),

затверджені Наказом ДФСУ від 09.06.15 р. № 401

(Витяг)

ПРАВИЛО 2

а) будь-яке посилання у найменуванні товарної позиції на будь-який товар стосується також некомплектних чи незавершених товарів, за умови, що вони мають основні характеристики комплектних чи завершених товарів. Це Правило застосовується при посиланні на комплектний чи завершений товар (чи такий, що класифікується як комплектний чи завершений згідно з цим Правилом), поданий незібраним чи розібраним;

б) будь-яке посилання у найменуванні товарної позиції на будь-який матеріал чи речовину стосується також сумішей або сполучень цього матеріалу чи речовини з іншими матеріалами чи речовинами. Будь-яке посилання на товар з певного матеріалу чи речовини розглядається як посилання на товари, які повністю або частково складаються з цього матеріалу чи речовини. Класифікація товарів, які складаються більше ніж з одного матеріалу чи речовини, проводиться відповідно до Правила 3.

Пояснення

ПРАВИЛО 2 а)
(некомплектні чи незавершені товари)

I. Перша частина Правила 2 а) розширює зміст будь-якої товарної позиції, до якої відноситься конкретний товар, для включення в неї не тільки комплектного виробу, але і некомплектного чи незавершеного виробу, за умови, що в поданому вигляді цей виріб має основні властивості комплектного чи готового виробу.

II. Положення цього Правила також поширюються на заготовки, якщо вони не виділені в конкретну товарну позицію. Термін “заготовка” означає виріб, не готовий для безпосереднього використання, що має приблизну форму або контури готового виробу чи частини, і який може бути використаний, крім виняткових випадків, лише для дороблення в готовий виріб чи частину.

Напівфабрикати, що ще не мають властивої форми готових виробів (такі як прутки, диски, труби і т.д.), не розглядаються як “заготовки”.

III. Беручи до уваги зміст товарних позицій розділів I–IV, цю частину Правила, звичайно, не застосовують до товарів цих розділів.

Деякі випадки, що підпадають під це Правило, згадуються в Загальних положеннях до розділів чи груп (наприклад, розділ XVI та групи 61, 62, 86, 87 і 90).

ПРАВИЛО 2 а)
(товари, подані нескладеними чи розібраними)

V. Друга частина Правила 2 а) передбачає, що комплектні чи завершені (готові) вироби, подані нескладеними чи розібраними, класифікуються в тих же товарних позиціях, що і складені вироби. Таке подання товарів, звичайно, пов’язане з вимогами пакування, вантажно-розвантажувальних робіт (операцій) чи транспортування.

VI. Це Правило також стосується некомплектних чи незавершених виробів, поданих розібраними чи нескладеними, за умови, що вони розглядаються як комплектні чи завершені виробництвом вироби згідно з першою частиною цього Правила.

VII. Відповідно до цього Правила, термін “товари, подані нескладеними чи розібраними” означає вироби, компоненти яких повинні складатися за допомогою простих кріпильних виробів (ґвинтів, гайок, болтів та ін.) або, наприклад, клепанням чи зварюванням, за умови, що для цього потрібні лише прості складальні операції.

Нескладені компоненти виробу, що перевищують ту кількість, яка потрібна для складання цього виробу, потрібно класифікувати окремо.

VIII. Випадки, що підпадають під дію цього Правила, згадані в Загальних положеннях до розділів чи груп (наприклад, розділ XVI та групи 44, 86, 87 і 89).

IX. Беручи до уваги зміст товарних позицій розділів I–VI, цю частину Правила, звичайно, не застосовують до товарів цих розділів.

ПРАВИЛО 2 б)
(суміші та сполучення матеріалів чи речовин)

Х.   Правило 2 б) стосується сумішей і сполучень матеріалів чи речовин та товарів, виготовлених із двох або більше матеріалів чи речовин. Воно стосується товарних позицій, в яких вказується матеріал чи речовина (наприклад, товарна позиція 0503 – кінський волос), та товарних позицій, в яких вказується товар з конкретного матеріалу чи речовини (наприклад, товарна позиція 4503 – вироби з натуральної пробки). Слід зазначити, що це Правило застосовується лише в тому випадку, якщо в цих товарних позиціях чи Примітках до розділів чи груп не застережене інше (наприклад, товарна позиція 1503 – лярд-стеарин, незмішаний ).

Готові суміші, описані як такі в Примітках до розділів чи груп або в товарній позиції, слід класифікувати відповідно до Правила 1.

XI.  Суть цього Правила є в розширенні будь-якої товарної позиції стосовно матеріалу чи речовини, включаючи суміші або сполучення цього матеріалу чи речовини з іншими матеріалами чи речовинами. Дія цього Правила також у розширенні будь-якої товарної позиції стосовно товарів, виготовлених з цього матеріалу чи речовини, включаючи товари, виготовлені частково з цього матеріалу чи речовини.

XII. Це однак розширює товарну позицію не настільки, щоб включати в неї товари, які відповідно до Правила 1 не можна розглядати як такі, що відповідають опису в цій товарній позиції; це відбувається тоді, коли добавка іншого матеріалу чи речовини позбавляє ці товари розпізнавальної ознаки тих видів товарів, що згадані в цій товарній позиції.

XIII. Як наслідок з цього Правила, суміші і сполучення матеріалів чи речовин та товари, виготовлені з більше ніж одного матеріалу чи речовини, якщо вони, на перший погляд, можуть бути віднесені до двох чи більше товарних позицій, повинні класифікуватися згідно з принципами Правила 3.

ПРАВИЛО 3

У разі коли згідно з Правилом 2 б) або з будь-яких інших причин товари на перший погляд можна віднести до двох або більше товарних позицій, класифікація таких товарів проводиться таким чином:

а) перевага надається тій товарній позиції, яка більш конкретно описує товар у порівнянні з найменуваннями товарних позицій, що дають більш загальний опис. Однак, коли кожна з двох або більше товарних позицій стосується лише частини матеріалів чи речовин, які входять до складу суміші чи багатокомпонентного товару, або лише до окремих частин товарів, що надходять у продаж у наборі, призначеному для роздрібної торгівлі, тоді ці товарні позиції розглядаються рівнозначними щодо цього товару, навіть якщо одна з них має повніший або більш точний опис товару;

б) суміші, багатокомпонентні вироби, які складаються з різних матеріалів або вироблені з різних компонентів, і товари, що надходять у продаж у наборах для роздрібної торгівлі, класифікація яких не може проводитися відповідно до Правила 3 а), класифікуються відповідно до матеріалу чи складових, які визначають основний характер цих товарів, за умови, що цей критерій можна застосувати;

в) товари, класифікацію яких не можна провести відповідно до Правила 3 а) або 3 б), класифікуються у товарній позиції з найбільшим порядковим номером серед товарних позицій, які розглядаються.

Пояснення

I. Це Правило передбачає три методи класифікації товарів, які, на перший погляд, можуть бути віднесені до двох чи більше товарних позицій, або згідно з умовами Правила 2 б), або за будь-якої іншої причини. Ці методи застосовуються в тій послідовності, в якій вони наведені в цьому Правилі. Отже, Правило 3 б) застосовується лише тоді, коли Правило 3 а) не підходить для класифікації, а якщо й Правила 3 а) та 3 б) не підходять, то застосовується Правило 3 в).

Отже, черговість застосування методів класифікації така:

а) точний опис товару;

б) розпізнавальна ознака;

в) товарна позиція, що йде останньою в порядку зростання кодів.

II. Це Правило може застосовуватися лише за умови, що в текстах товарних позицій або в Примітках до розділів чи груп не зазначене інше. Наприклад, Примітка 4 б) до групи 97 вимагає, щоб товари, що підходять за описом як до товарних позицій 9701–9705, так і до товарної позиції 9706, класифікувалися в одній з попередніх товарних позицій. Такі товари повинні класифікуватися відповідно до Примітки 4 б) до групи 97, а не відповідно до цього Правила.

ПРАВИЛО 3 а)

III. Перший метод класифікації наводиться в Правилі 3 а), відповідно до якого товарній позиції, що забезпечує найбільш конкретний опис товарів, надається перевага перед товарною позицією, що дає більш загальний опис.

IV. Недоцільно встановлювати жорсткі правила, відповідно до яких можна визначити, чи дає одна товарна позиція більш конкретний опис товару, ніж інша, але в цілому слід зазначити, що:

а) товар більш конкретно характеризується за його назвою, ніж за назвою групи товарів (наприклад, електробритви і машинки для стрижки волосся з умонтованим електродвигуном включені в товарну позицію 8510, а не в товарну позицію 8508 як ручні електромеханічні інструменти чи в товарну позицію 8509 як електромеханічні побутові апарати з умонтованим електродвигуном);

б) якщо товари відповідають опису, що більш чітко ідентифікує їх, то цей опис є конкретнішим ніж той, за яким ідентифікація менш повна.

Прикладами останньої категорії товарів є:

1) текстильні килимки для салону автомобіля слід класифікувати не як частини та пристрої для автомобіля в товарній позиції 8708, а в товарній позиції 5703, де вони більш точно описані як килими;

2) не укладене в раму безпечне скло зі зміцненого (загартованого) чи багатошарового скла певної форми для застосування в літаках слід класифікувати не в товарній позиції 8803 як частину виробів товарної позиції 8801 чи 8802, а в товарній позиції 7007, де воно більш точно описано як безпечне скло.

V. Але якщо в двох чи більше товарних позиціях згадується лише частина матеріалів чи речовин, що входять до складу сумішей чи багатокомпонентних виробів, або лише частина виробів у наборі для роздрібної торгівлі, то ці товарні позиції слід розглядати як рівнозначні конкретні описи цих товарів, навіть якщо одна з них дає більш повний і конкретний опис, ніж інші. У таких випадках класифікація товарів повинна здійснюватися за Правилом 3 б) чи 3 в).

ПРАВИЛО 3 б)

VI. Другий метод стосується тільки:

i) сумішей;

ii) багатокомпонентних товарів, складених з різних матеріалів;

iii) багатокомпонентних товарів, складених з різних компонентів;

iv) товарів, що входять у набір для роздрібної торгівлі.

Він використовується лише в тому разі, якщо Правило 3 а) не прийнятно.

VII. У всіх цих випадках товари повинні класифікуватися так, начебто вони складаються лише з матеріалу чи компонента, що надає їм основної розпізнавальної ознаки в тій мірі, в якій цей критерій застосовний.

VIII. Основна розпізнавальна ознака (критерій) може визначатися різними чинниками залежно від виду товару. Вона може, наприклад, визначатися природою матеріалу чи компонента, його об’ємом, кількістю, масою, вартістю або роллю, що відіграє цей матеріал чи компонент у використанні товару.

IX. Застосовуючи це Правило до багатокомпонентних товарів, виготовлених з різних компонентів, слід брати до уваги не тільки ті товари, в яких ці компоненти приєднані один до одного, утворюючи практично нерозривне ціле, але і товари з роздільними компонентами, за умови, що ці компоненти пристосовані один до одного, доповнюють один одного та узяті разом утворюють одне ціле, що звичайно не дозволяє виставляти їх для продажу як окремі частини.

Прикладами останньої категорії товарів є:

1) попільнички, які складаються з підставки, що включає змінну чашу для попелу;

2) стелажі для домашнього зберігання спецій, які складаються зі спеціальної рами (звичайно дерев’яної) і відповідної кількості порожніх місткостей для спецій визначеної форми і розміру.

Компоненти таких багатокомпонентних товарів, як правило, укладаються в загальне упакування.

Х. Застосовуючи це Правило, слід враховувати, що термін “товари, що надходять у продаж у наборах для роздрібної торгівлі” стосується товарів, які:

а) складаються принаймні з двох різних виробів, які, на перший погляд, класифікуються у різних товарних позиціях. З цієї причини, наприклад, шість виделок для фанд’ю не можуть розглядатися як набір з погляду застосування цього Правила;

б) складаються з компонентів, зібраних разом з метою задовольнити конкретну потребу чи виконати певну роботу;

в) паковані так, що не вимагають перепакування для продажу споживачеві (наприклад, у коробках чи ящиках).

Цей термін, отже, означає набори, що складаються, наприклад, з різних харчових продуктів, призначених для використання разом під час приготування готової до вживання страви.

Приклади наборів, що можуть класифікуватися відповідно до Правила 3 б):

1. а. Набори, що складаються з бутерброда з яловичиною, з сиром чи без нього в здобній булочці (товарна позиція 1602), упаковані з картопляними чіпсами (смаженими у фритюрі) (товарна позиція 2004): класифікуються в товарній позиції 1602.

1. б. Набори, компоненти яких призначені для спільного використання під час приготування спагеті, що містять пакет сирих спагеті (товарна позиція 1902), маленький пакет тертого сиру (товарна позиція 0406) і маленьку консервну баночку томатного соусу (товарна позиція 2103), упаковані в картонну коробку: класифікуються в товарній позиції 1902.

Правило, проте, не поширюється на набори продуктів, упакованих разом, і які складаються, наприклад, з:

– банки креветок (товарна позиція 1605), банки гусячої печінки (товарна позиція 1602), банки сиру (товарна позиція 0406), банки бекону скибочками (товарна позиція 1602) і банки ковбасок (товарна позиція 1601);

– пляшки спиртного напою товарної позиції 2208 і пляшки вина товарної позиції 2204.

Для цих двох прикладів, а також для подібних до них продовольчих наборів кожен продукт слід класифікувати окремо у відповідній йому товарній позиції.

2. Набори для перукаря, що складаються з електричної машинки для стрижки (товарна позиція 8510), гребінця (товарна позиція 9615), пари ножиць (товарна позиція 8213), щітки (товарна позиція 9603) і рушника з тканини (товарна позиція 6302), покладені в шкіряний футляр (товарна позиція 4202), класифікуються в товарній позиції 8510.

3. Креслярські набори, що складаються з лінійки (товарна позиція 9017), дискового калькулятора (товарна позиція 9017), транспортира (товарна позиція 9017), олівця (товарна позиція 9609) і стругачки для олівців (товарна позиція 8214), покладені в пластмасовий пенал (товарна позиція 4202): класифікуються в товарній позиції 9017.

Для згаданих вище наборів класифікація проводиться за одним чи декількома разом узятих компонентів, які можуть розглядатися як такі, що надають набору в цілому його основну розпізнавальну ознаку.

XI. Це Правило не застосовується до товарів, що складаються з окремо упакованих складових частин, поданих разом, необов’язково в одному загальному упакуванні, у визначених кількісних співвідношеннях для промислового виробництва, наприклад, напоїв.

ПРАВИЛО 3 в)

XII. Коли товари неможливо класифікувати відповідно до Правила 3 а) чи 3 б), їх слід класифікувати в останньої за зростанням кодів товарній позиції, серед тих, які в однаковій мірі прийнятні для розгляду під час класифікації цих товарів.

Схожі публікації

Leave a Comment